Оприлюднений проект правил призначення стипендій у Мукачівському університеті


Мукачівський державний університет
Мукачівський державний університет

На сайті Мукачівського державного університету опублікували проект правил призначення стипендій студентам, аспірантам.

Проект іще обговорюють, керівництво університету просить надіслати пропозиції та зауваження до 15.00 20.01.2017 на електронну адресу pr@mail.msu.edu.ua.

Публікуємо текст проекту для ознайомлення.


Проект

ПРАВИЛА

призначення стипендій студентам, аспірантам Мукачівського державного університету

 Загальні питання

Правила призначення стипендій студентам та аспірантам Мукачівського державного університету (далі – Правила) розроблені на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), від 28 грудня 2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», від 28 грудня 2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», від 28 грудня 2016 № 1043 «Порядок вико­ристання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій», положень  Мукачівського державного університету  та інших чинних нормативних документів.

 1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у Мукачівському державному університеті (далі – Університет) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме:

1) студентів денної форми навчання;

2) аспірантів, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва).

 1. Студентам, аспірантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах Університету або з іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:

 • академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу ректора Університету;
 • соціальної – за процедурою та у строки, визначені Порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 1. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам і аспірантам Університету з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам і аспірантам, які є іноземцями і навчаються в Університеті відповідно до міжнародних договорів України, або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

Призначення і виплата стипендій студентам і аспірантам, які є іноземцями і навчаються в Університеті згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність, може здійснюватися за рахунок власних надходжень Університету.

 1. Особам, визначеним пунктом 1 цих Правил, призначаються такі стипендії:

1) академічні:

– студентам денної форми навчання – за результатами навчання в Університеті;

– аспірантам, які навчаються за денною формою навчання, – на підставі наказу про зарахування до Університету.

2) соціальні – на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

 1. Правила призначення академічних стипендій в Університеті розробляються відповідно до «Порядку призначення і виплати стипендій» (постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), затверджуються Вченою радою університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією працівників та студентів, а також оприлюднюються не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги, студентам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом ректора Університету утворюються стипендіальна комісія Університету.

До складу стипендіальної комісії Університету входять ректор Університету, представники фінансового, навчального, юридичного підрозділів, декани факультетів, представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії Університету органи студентського самоврядування та первинної профспілкової організації студентів, має становити не менше, ніж 50 відсотків від її складу. Стипендіальна комісія Університету затверджує Рейтинг студентів факультетів, визначає перелік осіб, які мають право на одержання стипендії, і готує пропозиції  щодо призначення стипендій студентам у межах визначеного ліміту стипендіатів, розглядає питання призначення іменних стипендій здобувачів вищої освіти, стипендій аспірантам, розв’я­зання спірних питань призначення стипендій студентам, надання матеріальної допомоги тощо.

Стипендіальна комісія у своїй роботі керується законами України та іншими чинними нормативно-правовими актами, що визначають права й обов’язки осіб, які навчаються, цими Правилами, Статутом Університету.

За поданням стипендіальної комісії ректор Університету затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та Правилам призначення стипендій в Університеті.

 1. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Студентам стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах.

У разі зарахування аспірантів на навчання до Університету з дати, яка не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.

У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця, або стипендіат вибуває з Університету до закінчення строку навчання, стипендія виплачується у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу Університету стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які відповідно до наказу ректора Університету поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності в них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

 1. У разі, коли студент має право на безоплатне харчування, але Університет не має змоги його забезпечити, такій особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру на харчування.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і академічна стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

 1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Університет має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Університету, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується Вченою радою університету.

Стипендіальна комісія Університету приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

 1. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями, відповідно до наказу ректора, в межах коштів, передбачених у кошторисі Університету, затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 1. Особам, які, згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, мають пільги під час призначення стипендії за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:

– студентам, які навчаються за освітнім рівнем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) “бакалавр ”, “магістр” (“спеціаліст”), – 170 гривень.

 1. Студенти, аспіранти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в Університеті, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.

 

Академічні стипендії в Університеті

 1. Академічними стипендіями в Університеті є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам та аспірантам Університету за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарна (звичайна) академічна стипендія (становить 1100 грн.);

3) стипендія у підвищеному розмірі:

– студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні (збільшується на 45,5 % від ординарної (звичайної));

– студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій (1400 грн.), затвердженим у встановленому порядку.

У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

 1. Призначення академічної стипендії студентам Університету здійснюється на основі загального рейтингу студента (далі – Рейтинг), що складається з рейтингу успішності, який визначається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни семестру, та рейтингу, що враховує участь студента у науковій, науково-технічній (творчій) чи спортивній діяльності та у громадському житті. При цьому складова успішності має становити не менше, ніж 90 відсотків від загального рейтингового бала. До Рейтингу включаються усі студенти, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету на певному факультеті за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки). Процедура визначення Рейтингу є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, курсі, за однією спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті Університету за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією Університету.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням ректора Університету такій особі встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більше як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі, коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Рейтинг успішності визначається за результатами семестрового контролю з кожної навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом, для усіх студентів у розрізі факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки). Підсумкова семестрова оцінка з дисципліни визначається на основі набраного студентом впродовж семестру середньозваженого бала, який формується шляхом оцінювання усіх видів навчальної роботи згідно з визначеними робочою програмою дисципліни ваговими коефіцієнтами, що враховують обсяг та складність навчального матеріалу, трудомісткість підготовки, інтегрованість з іншими дисциплінами або темами, наявність творчої компоненти тощо (додаток А).

Складова Рейтингу, що враховує участь студента у науковій, науково-технічній (творчій) чи спортивній діяльності та громадському житті визначається стипендіальною комісією Університету за поданням відповідальних осіб за кожний вид діяльності та погодженням з органами студентського самоврядування (додаток А, таблиця 1). Участь студента у виконанні будь-якого виду робіт у поточному семестрі враховується у рейтинг лише за цей семестр. Інформація щодо набраних студентами балів подається стипендіальній комісії Університету до початку семестрового контролю. Стипендіальна комісія Університету подає зведені дані для погодження до студентської ради Університету. Максимальна сума додаткових балів, яку може набрати студент, не повинна перевищувати десять.

До Рейтингу не включаються особи, які:

– протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю не виконали програму з будь-якої навчальної дисципліни і набрали кількість балів за встановленою в Університеті шкалою оцінювання результатів навчання в діапазоні від 0,00 до 1,5 (за шкалою ЄКТС – F), що вимагає повторного вивчення дисципліни. Рішенням ректора Університету таким особам встановлюється строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більше як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі, коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

– мають навчальне навантаження (у кредитах ЄКТС) менше встановленого робочим навчальним планом на поточний семестр для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);

– станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;

– під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**;

до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни.

Затвердження і оприлюднення порядку формування Рейтингу здійснюється не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.

Рейтинг, відповідно до якого студентам Університету призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, форму­ється на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Рейтинги, відповідно до яких студентам Університету призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності (напряму підготовки).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Вчена рада університету з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі та за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) .

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

 1. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною формою навчання в Університеті за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом усього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цих Правил, здійснюється:

–   у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, – у розмірі, що призначений стипендіату Університетом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил;

–   у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, – протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату університетом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до Університету за основним місцем навчання за таких умов:

–   визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім рівнем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;

–   у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості* така заборгованість має бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом відповідного курсу та спеціальності (напряму підготовки) в Університеті.

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) в Університеті здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості*, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією Університету відповідно до цих Правил на загальних підставах.

У разі, коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

 1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

– студентам, які в межах ліміту стипендіатів (у діапазоні від 40 до 45 відсотків) згідно з Рейтингом, займають вищі позиції;

– студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Університету (в межах визначеного ліміту стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначена академічна стипендія).

 1. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 15 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка*** у разі, коли за результатами навчання студенти, відповідно до рішення стипендіальної комісії, займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.
 2. Академічна стипендія аспірантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** від відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме:

– викладача – для аспірантів.

Аспіранти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більше, як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цих Правил, виплачується у повному обсязі.

Аспірантам, які поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

Аспірантам, які реалізують право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в Університеті і не отримують регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цих Правил, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі.

Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією Університету після повернення такої особи до університету за основним місцем навчання на підставі рішення відповідної кафедри університету за результатами розгляду письмового звіту здобувача наукового ступеня. Обов’язковою умовою прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, не призвели до збільшення строку навчання особи у аспірантурі в Університеті за основним місцем навчання порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення стипендіальної комісії аспіранту виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

Соціальні стипендії в Університеті

 1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам Університету, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до Рейтингу відповідно до цих Правил та належать до однієї з таких категорій:

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які, згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які по­ст­раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, мають пільги під час призначення стипендії;

3) особи, які, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, мають право на призначення соціальних стипендій;

4) особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

 1. Особи, зазначені у пункті 18 цих Правил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії факультету у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо стипендіальна комісія Університету вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 18 цих Правил, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія Університету протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

 1. У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у пункті 18 цих Правил, відповідно до абзацу сімнадцятого пункту 13 цих Правил займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 18 цих Правил, за рахунок коштів, передбачених Університетом для виплати академічних стипендій, здобувачу вищої освіти виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.
 2. Особам, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами (п.18), розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 18 і 20 цих Правил збільшується:

–   студентам, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків*** від мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії;

–   студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, – 30 відсотків*** від мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Примітки:

*Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

–   протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якої навчальної дисципліни набрала менше балів, ніж це визначено в Університеті межею незадовільного навчання (0,00-1,5);

–   під час семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни особа отримала менше балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання (1,51 – 2,5).

** Абзац п’ятнадцятий пункту 13 цих Правил набирає чинності починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року.

***У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

 ДОДАТОК А

ПОРЯДОК

формування рейтингу успішності студентів Мукачівського державного університету для призначення академічних стипендій

І. Загальні положення

 1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Мукачівського державного університету (далі – Університет) для призначення академічних стипендій (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ) та проекту Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових вищих навчальних закладів для призначення академічних стипендій затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
 2. Цей Порядок розповсюджується на здобувачів вищої освіти за денною формою навчання ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, які навчаються за державним (регіональним) замовленням і використовується для розроблення Правил призначення академічних стипендій в Університеті.

Правила призначення академічних стипендій в Університеті затверджуються Вченою радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією працівників та студентів Університету, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру. У 2016/17 навчальному році Правила призначення академічних стипендій в Університеті повинні бути затверджені до 15 лютого 2017 року.

 1. Цей Порядок не стосується академічних стипендій осіб:

які навчаються згідно з угодами, укладеними між Університетом та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;

які є іноземцями і навчаються у вищих навчальних закладах України згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність, виплата стипендій яким може здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу.

 1. Університет має право вносити зміни до цього Порядку за умови дотримання положень Закону України «Про вищу освіту» та відповідних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.

ІІ. Стипендіальний фонд

 1. Університет щомісячно розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Університету у встановленому порядку;

затвердженого ректором Університету реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

реєстру осіб, які відповідно до рішення ректора Університету протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

 1. Місячний обсяг стипендіального фонду Університету повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

встановленому ліміту стипендіатів;

за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності;

особам, які реалізували право на академічну мобільність, і  щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ.

 1. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів Університету розраховується щомісячно з урахуванням:

видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Університету у встановленому порядку;

раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

 1. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам:

раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

перед особами, які є іноземцями і навчаються в Університеті відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів;

перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

перед особами, яка протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також у разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ;

щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

 1. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

ІІІ. Ліміт стипендіатів

 1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала;

ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

Ліміти стипендіатів встановлюються Вченою радою Університету перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

2.Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

 1. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо. За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути розраховано ліміт стипендіатів для різних курсів та/або факультетів за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) кількість стипендіатів складає одну особу.

 1. Перевищення лімітів стипендіатів допускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.
 2. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії Університету строком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.
 3. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

ІV. Рейтинг успішності

 1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів (освітньо-кваліфікаційного рівня) до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.
 2. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним факультетом, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів), захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики (при умові, що курсова робота (проект) або практика не входить до складу дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик (при умові, що курсова робота (проект) або практика не входить до складу дисципліни). Перелік таких показників встановлюється Вченою радою факультету не пізніше початку семестру. У другому семестрі 2016/17 навчального року – не пізніше 15 лютого 2017 року.

Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за результатами першого семестрового контролю 2016/17 навчального року формуються за середнім балом семестрового контролю.

 1. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах факультету за денною формою навчання, крім осіб, які:

протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), курсової роботи (проекту), практики, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту другого розділу ІІ цього Порядку.

виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного факультету, семестру та спеціальності (напряму підготовки).

 1. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

R=a*((k1O1+k2O2+…knOn)/K*O)+b

де: – максимальна оцінка за навчальні досягнення , визначається Порядком формування рейтингу успішності у вищому навчальному закладі;

 – додатній ваговий коефіцієнт -ї дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), практики;

 – підсумкова оцінка студента з -ї дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), практики;

– сума вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів), курсових робіт (проектів), практик;

 – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмету) за шкалою оцінювання вищого навчального закладу;

 – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності .

В Університеті всі вагові коефіцієнти дорівнюють одиниці;

Для розрахунку додаткового балу  сформовано перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначено бали, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

Таблиця 1

Перелік видів діяльності, за результатами якої студент може отримати додаткові рейтингові бали

з/п

Назва виду діяльності (отримані нагороди) Кількість балів Відповідальні посадові особи
1 2 3 4
1. Патенти та авторські свідоцтва
1.1 На винахід 5 Навчально-виробничий відділ новітніх технологій
1.2 На корисну модель 2
1.3 Участь у науково-дослідних роботах з фундаментальних досліджень 4
1.4 Участь у науково-дослідних роботах з прикладних досліджень 3
2. Публікації у фахових наукових збірниках та журналах
2.1 Міжнародних 3 Наукова бібліотека
2.2 Всеукраїнських 2
2.3 Університетських виданнях 1
3. Участь у міжнародних та всеукраїнських фахових олімпіадах

і конкурсах наукових робіт (одержані нагороди)

3.1 Перше місце 5 Навчально-виробничий відділ новітніх технологій
3.2 Друге місце 4
3.3 Третє місце 3
4. Художньо-творча робота студентів (для мистецьких спеціальностей)
Одержані нагороди на міжнародних конкурсах або виставках Відповідальний за виховну роботу в Університеті
4.1 – гран-прі 3
4.2 – перше місце 2
4.3 – друге місце 1
4.4 – третє місце 0,5
5. Спортивна робота
Одержання звання: Завідувач кафедри фізичного виховання
5.1 – Заслужений майстер спорту 5
5.2 – Майстер спорту міжнародного класу 4
5.3 – майстер спорту 3
5.4 – кандидат у майстри спорту 2
Одержання нагороди (золота/срібна/бронзова) на:
5.5 – Олімпійських іграх 5
5.6 – чемпіонатах (кубках) світу, Європи, України 5
5.7 – всесвітніх/всеукраїнських універсіадах 4/3
Участь у змаганнях з окремих видів спорту:
5.8 – міжнародних/всеукраїнських 2/1
6. Участь у суспільно-корисній та громадській діяльності
6.1 Член Вченої ради університету 4 Учений секретар
6.2 Член вченої ради факультету 2 Секретар ради
6.3 Член профкому первинної профспілкової організації працівників та студентів 4 Голова профкому
6.4. Голова студентської ради Університету 5 Відповідальний за виховну роботу в Університеті
6.5 Голова студентської ради факультету 4 Голова студради Університету
6.6 Член студентської ради Університету 4
6.7. Член студентської ради факультету 2 Голова студради факультету
6.8 Староста групи 3 Декан факультету
6.9. Член наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених “Наука майбутнього” 3 Голова наукового товариства
6.10 Художня самодіяльність (за видами) 2 Керівники художніх колективів

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене Університетом максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

Списки осіб з нарахованими додатковими балами за участь студентів у науковій, науково-технічній (творчій) чи спортивній діяльності та у громадському житті погоджуються з органами студентського самоврядування Університету.

 1. 5. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за незростанням рейтингового балу.

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія.

За умови рівності балів за Рейтингом студентів при призначенні академічної стипендії стипендіальна комісія Університету надає перевагу (за наявності відповідних документів):

 • особам, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особам, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей тощо.
 1. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

Повний текст проекту із прикладом для розрахунку доступний за посиланням.

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній В Ужгороді планують запровадити електронну реєстрацію дітей до дитсадків
Наступний Опубліковано угоду між департаментом освіти і науки Закарпатської ОДА й обласною профспілкою