Підсумки “Ерделівських читань-2016”


Ерделівські читання-2016

Міністерством освіти і науки України, Закарпат­ською об­лас­ною дер­жавною адміністрацією, управ­лін­ням куль­тури Закар­пат­ської об­ласної державної ад­міні­стра­ції, Закарпатським художнім інс­ти­ту­том та Фон­дом іме­ні Адальберта Ерделі 17-19 травня 2016 ро­ку в Ужгороді про­ведено чергову Міжнародну нау­ко­во-прак­тичну кон­фе­ренцію «Ерделівські читання», присвячену 125-річчю від дня народження А. Ерделі та 70-ій річниці заснування першого офіційного мистецького закладу освіти, з метою популяризації мистецько-педагогічної спадщини корифеїв закарпатської школи живопису, а також нау­ко­во­го ана­лі­зу тео­ре­тич­них і прак­тич­них до­сліджень у галузі обра­зо­­твор­чого і деко­ра­тив­но-при­кладного мис­те­цтва, ди­зай­ну та мис­те­цької осві­ти Єв­ро­пи і України, вза­ємовпливів культур єв­­ро­пейських народів.

   У роботі конференції взяли участь представники ви­­­щих ху­дож­ніх навчальних закладів України – На­ці­о­нальної ака­де­мії мис­тецтв Ук­ра­ї­ни, Харківської дер­жав­ної академії дизайну і мистецтв, Львівської національної академії мистецтв, Інституту дизайну та рек­лами Національної академії керівних кадрів культури і мис­тецтв, Інс­ти­туту проб­лем сучасного ми­с­те­цтва, Української академії дру­кар­­ства, Косів­сь­ко­го інсти­туту прикладного та деко­ра­­тив­но­го мисте­цт­ва ЛНАМ, Інституту архітектури На­ціонального уні­­вер­ситету «Ль­вів­ська політехніка», Національного лісотехнічного уні­вер­ситету України, Пол­тавського на­ціонального тех­нічного уні­­вер­си­те­ту імені Юрія Кон­дратюка, Меморіального му­зею Ле­о­­поль­да Леви­ць­кого (Львів), Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького, Львівського палацу мис­тецтв, Музею ет­но­графії та художніх промислів, Прикарпат­ського національного університету ім. Василя Стефаника, Інституту педа­го­гіч­ної освіти і ос­­віти до­рослих На­ці­ональної академії пе­дагогічних наук, Ін­с­ти­ту­ту народознавства МЕХПУ НАНУ, Київського державного інституту де­ко­ра­тив­но-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Інституту проблем виховання НАПН Ук­раї­ни, Ужгородського на­­ціонального університету, Ль­в­і­­в­ського на­­ціо­наль­но­го універ­си­те­ту ім. Івана Франка, Університету «К­РО­К­« (м. Київ), Дрогобицького держав­ного педагогічного університету ім. І. Франка, Полтавського національного педагогічного уні­вер­ситету імені В. Г. Короленка, Львівського дер­жав­ного університету вну­т­ріш­ніх справ, Мукачівського дер­жа­в­­ного університету, Пів­денноукраїнського національного педагогічного універси­тету імені К. Д. Ушинського, Східноєвропейського слов’янського університету, За­карпатського інституту піс­ля­дип­ломної педагогічної ос­віти, Му­качівського дер­жав­но­го ун­і­вер­ситету, Національної спіл­ки ху­дож­ників Ук­раїни, закордонні го­с­ті – з Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, США, Іраку, Італії, Швейцарії то­що.

   У результаті виступів та творчої дискусії учас­ни­ки кон­фе­рен­ції дійшли таких висновків:

  •    1. Рекомендувати навчальним закладам Украї­ни мистецького спря­мування про­дов­жи­ти наукову, на­уково-дослідну, науково-по­шукову і мето­дич­ну ро­боту в галузі образотворчого та деко­ра­тив­но-при­­кладного мистецтва з метою підготовки спе­ці­а­ліс­тів з ви­сокоякісною академічною освітою з фа­хо­вих дис­цип­лін, гли­бо­ким знанням народного ми­сте­цтва та де­таль­ним ознайомленням із сучасними на­­пря­м­­­ками роз­вит­ку європейського мистецтва.
  •    2. Закарпатському художньому інституту за під­трим­ки управ­лін­ня куль­ту­ри ОДА, ЗО СХУ створити ред­колегію і розпочати ро­бо­ту над укладанням «Ен­ци­клопедії мистецтва Закарпаття».
  •    3. Налагодити тісні творчі взаємозв’язки між шко­лами мис­тецтв і сту­ді­я­ми образотворчого ми­сте­цтва області й Закар­пат­ським художнім ін­сти­ту­том та Ко­леджем мистецтв ім. А. Ерделі.
  •    4. Закарпатському художньому інституту долучитися до тісної співпраці між мистецькими закладами Укарїни та Європи в навчальній, науковій та творчій сферах.
  •    5. Активно брати участь у Міжнародних мистецьких заходах, проектах та програмах, зокрема тих, що стосуються співраці з музеями України та Європи.
  •    6. Урочисто закласти капсулу для нащадків на місце спорудження майбутнього памʼятника Адальберту Ерделі в с. Климовиця Іршавського району Закарпатської області.
  •    7. Матеріали Міжнародної науково-практичної кон­ференції ви­дати в науковому збірнику інституту в 2016 році.

   У рамках «Ерделівських читань» відбулася нічна виставка «Травневі блукання» – з музикою і вогняним шоу, зі світловими ефектами і задушевними розмовами про мистецтво. Учасники конференції відвідали ювілейну ретроспективну виставку творів Адальберта Ерделі в Закарпатському обласному музеї ім. Й. Бокшая, де були виставлені роботи художника із запасників музею і приватних колекцій. Мабуть, найбільше вражень отримали учасники конференції від перебування на рідній землі Митця – в селі Климовиця Іршавського району Закарпатської області. Щира зустріч хлібом-сіллю, дитячі розповіді про свого земляка, дивовижний спів народних пісень, гостинність працівників школи і жителів села надовго залишаться в пам’яті кожного.

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Мережа навчальних закладів Ужгорода, де буде організовано мовні табори (список)
Наступний Сьогодні пролунав останній дзвоник для понад 150 тисяч закарпатських школярів