Закарпатські вчені розробили методичний комплекс для навчання нацменшин української за програмою НУШ


Тетяна Гнаткович і Оксана Опачко
Тетяна Гнаткович і Оксана Опачко

Про українську для учнів-угорців розмовляємо з Тетяною Гнаткович, кандидатом педагогічних наук, завідувачкою кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мовна компетентність – ПРІОРИТЕТНА для НУШ

– Ключовою реформою освіти стосовно осучаснення освітянського простору є Нова українська школа (НУШ). Як реалізується цей перехід у класах з навчанням угорською мовою?

Лінгвістична і культурна компетенції в кожній мові змінюються під впливом знання іншої мови і сприяють формуванню міжкультурної свідомості, умінь та навичок. З огляду на ті обставини, у яких зараз перебуває наша країна, питання мовної компетентності, зокрема належного володіння державною мовою, є особливо актуальним.

Приємно наголосити, що вже майже 10 років, починаючи з 2013 року, наша команда працює задля забезпечення освітнього процесу відповідним інструментарієм з навчання української мови в угорськомовному середовищі –  програми,  підручники, експериментальні підручники, критерії оцінювання, посібники тощо. Упродовж цих років, досвідчений авторський колектив – науковці, добре обізнані з методологічними аспектами підходу до такої важливої справи, педагоги з величезним досвідом навчально-методичної роботи, зокрема й у закладах освіти з навчанням угорською мовою, Галина Шумицька, Тетяна Гнаткович, Андріанна Лукач, Олеся Калинич, Єва Борисова – активно працюють над реалізацією ідей НУШ.

– Які конкретні кроки зроблені в царині НУШ для вивчення державної мови?

Одним із таких кроків стало розроблення модельної навчальної програми (МНП). Так, улітку 2021 року Міністерством освіти і науки України затверджено дві модельні навчальні програми  з української мови для базової середньої освіти з наданням грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 12 липня 2021 року № 795). Хочу тут наголосити, що МНП (авт. кол. Гнаткович Т.Д., Шумицька Г.В., Борисова Є.Е., Лукач А.Ю.) розроблена на основі Державного стандарту базової середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898), а не на поєднанні двох держаних стандартів (2011 та 2020 років), про що зазначено в іншій  МНП.

Наша МНП ґрунтується на визначених НОВИМ стандартом ціннісних орієнтирах, формує наскрізність у всіх ключових компетентностях, реалізує доступні вимоги до обов’язкових результатів навчання, ураховує наступність, передбачаючи кінцевий результат випускника, що є найголовнішим показником.

Другим кроком стало написання підручника важливого інструменту для учня/учениці та вчителя.

Ми мали на меті створити інноваційне джерело, орієнтоване на дослідницький процес та практичну значущість набутих знань. Підручник вийшов цікавим як за формою створення навчального матеріалу, так і за зовнішніми характеристиками, елементами оформлення, пропонує багатий дидактичний матеріал, зокрема різноманітні й оригінальні завдання, які відображають реальні життєві ситуації й спрямовані на розвиток уяви, пам’яті, логічного мислення, творчих здібностей, пізнавальної активності. Сформований також масив сучасних текстів, тематично близьких і цікавих для учнів, на основі яких вони розвиватимуть такі риси, як працьовитість, стійкість, оптимізм, толерантність тощо. Іншими словами, все зроблено для того, щоб учні-угорці мали змогу належно оволодіти українською мовою, знати історію держави, де живуть, поважати традиції як угорського, так і українського народів.

Радіємо з того, що наш підручник  «Українська мова» для 5 класу НУШ з навчанням угорською мовою отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Водночас прикро, що він не набрав відповідну кількість голосів для друку державним коштом і через те, що механізм конкурсного відбору підручника не до кінця був прозорим.

– Чи є достатнім, на Вашу думку, забезпечення вчительства необхідною методичною літературою?

Безумовно, методичне забезпечення – ще один важливий інструмент для вчителя, особливо для 5 класу НУШ, що стартує цьогоріч у всіх закладах загальної середньої освіти. Минулого року авторський колектив – Тетяна Гнаткович, Неля  Михайловська, Наталія Ребрик, Єва Борисова – попрацював над написанням навчально-методичного посібника «Нова українська школа: методика навчання української мови у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою на засадах компетентнісного підходу». За рішенням експертної комісії з української мови  (протокол № 10 від 16.12.2021) він отримав гриф «Схвалено для використання в  освітньому процесі».

Звісно, було б доречно надрукувати це видання до початку 2022/2023 навчального року. Однак листом МОН від 23.05.2022 № 1/5417-22 визначено ідентичну назву,  відповідно до якої був створений посібник для педагогічних працівників (лист МОН від 07.07.2021 № 1/11-4904).

Постає питання: для чого повторювати назву, передбачати подібне видання у 2023 році, якщо вже є посібник з грифом, готовий до друку?  Чи є потреба здійснювати видання (посібник) для вчителів у 2023 році на один рік – для 6 класу? На мою думку, ні. Висновок видається мені є таким: не відбувся конкурсний відбір відповідних посібників – МОН спільно із ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» не провели відповідного заходу. Тому питання методичного забезпечення залишається, на жаль,  відкритим. Ми, зі свого боку, підготували для вчителів української мови, які викладатимуть у класах з навчанням угорською мовою, відповідний кейс. Радо ділимося ним тут.


КЕЙС для вчителів української мови, які викладатимуть у 5 класі з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти у 2022/2023 н. р.

Нова українська школа регламентує нові пошуки, зміни в галузі освіти, зокрема мовної,  відповідно до суспільних потреб формування  національно свідомої, духовно багатої, творчої особистості, здатної орієнтуватися в інформаційному потоці, ефективно спілкуватися в різних мовленнєвих  ситуаціях тощо.

Цитуючи Василя Сухомлинського, «Однією з найважливіших особливостей творчості педагога є те, що об’єкт його праці – дитина – постійно мінлива, завжди нова, сьогодні не та, що вчора. Наша праця – формування людини, – і це накладає на нас особливу, ні з чим незрівнянну відповідальність» усвідомлюємо, що пріоритетним освітнім завданням, особливо в класах з навчання угорською мовою, є механізми генерування мовної особистості, розв’язання яких потребує переосмислення усталеної організації освітнього процесу навчання української мови як державної відповідно до запитів суспільства.

Пропонуємо КЕЙС для вчителів української мови, які викладатимуть у 5 класі з навчанням угорською мовою Нової української школи, що містить чотири інструменти.

1. МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА.

Із 2022/2023 н. р. поетапно запроваджується НУШ, зокрема модельна навчальна програма (далі – МНП) із грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795), починаючи з 5 класу –  «Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Гнаткович Т. Д., Шумицька Г. В., Борисова Є. Е., Лукач А. Ю.), яка розміщена за покликанням https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Movno-literat.osv.hal/Ukr.mov.dlya.klasiv.z.uhor.mov.5-9-kl.Hnatkovych.ta.in.14.07.pdf

МНП структурована за ІІ циклами: І цикл – 5 – 6 класи – адаптаційний цикл базової загальної середньої освіти, ІІ цикл – 7 – 9 класи – цикл базового предметного навчання базової середньої освіти. До кожного циклу подані очікувані результати навчання, зміст навчального предмета відповідно до змістових ліній і тематики предмета, а також рекомендовані види навчальної діяльності, які вчитель/вчителька може доповнити на власний розсуд. Кожен із курсів для певного класу складається з чотирьох змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної й діяльнісної, або стратегічної), що подаються у формі таблиць. Рекомендована кількість годин на вивчення української мови в 5 класі з навчанням угорською мовою – 4 год на тиждень (140 годин на рік). Кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми вчитель розподіляє самостійно, у залежності від рівня підготовленості учнів/учениць.

МНП  базується на формуванні загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості, яка має сформуватися в процесі навчання й містити знання, уміння,  ставлення, досвід діяльності та особистісні поведінкові моделі. Водночас уміння, як читати з розумінням тексти, висловлювати власну думку в усній і письмовій формах, логічно обґрунтовувати її, будувати послідовні міркування, які не суперечать один одному, продукувати нові ідеї та вміти представити їх, а їх розвиток не можливий без знання мови.

2. ПІДРУЧНИК.

НАШ підручник «Українська мова» для 5 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Над його створенням працював досвідчений авторський колектив – науковці, добре обізнані з методологічними підходами до такої важливої справи, педагоги з величезним досвідом навчально-методичної роботи, зокрема й у закладах освіти з угорською мовою навчання: Галина Шумицька, Тетяна Гнаткович, Андріанна Лукач, Олеся Калинич, Єва Борисова.

Новостворений підручник з української мови для угорців побудовано на засадах людиноцентризму та застосуванні компетентнісного підходу за концепцією Нової Української школи.

Щиро дякуємо вчителям, які обрали наш підручник. Так, це ті вчителі, які розуміють, що є в нашому підручнику нового за змістом і за формою.

Що ж нового в підручнику за змістом?

♦ комунікативний підхід переважає при доборі навчального матеріалу;
♦ граматичний матеріал подано максимально лаконічно й доступно для учнів відповідної вікової категорії;
♦ текстові фрагменти з крайової літератури відповідають уподобанням учнів тематично (протестовано на реальній учнівській аудиторії);
♦ при викладі матеріалу застосовано білінгвальні елементи: до українських термінів подані угорські відповідники; ймовірно нові для учнів/учениць слова, використані у вправах, перекладені угорською мовою;
♦ запропонований переклад текстових фрагментів орієнтовано на соціалізацію угорськомовної дитини в сучасному українськомовному просторі;
♦ частина тестів подана як аудіосупровід в якісному виконанні;
♦ застосовані елементи тестового характеру, що призвичаюють учня/ученицю до типових завдань ЗНО;
♦ створено чимало пам’яток, які слугують для учнів/учениць короткими й доступними інструкціями щодо виконання певного типу робіт, своєрідними алгоритмами усного та писемного мовлення;
♦ система завдань вибудувана так, щоб спонукати учнів/учениць до роздумів, до вироблення творчих підходів при виконанні певної роботи, до розвитку критичного мислення, формування навичок успішної комунікації, інших важливих компетенцій;
♦ підручник не тільки навчає мови – уміщений у ньому матеріал спрямований на вироблення вмінь користуватися нею та самостійно здобувати знання й надалі.

Що ж  нового в підручнику за формою?

♦ сучасний дизайн обкладинки з використанням відтінків неонових кольорів, які добре сприймають учні/учениці;
♦ оригінальний ілюстративний матеріал, підготовлений художницею відповідного до вербального наповнення, має дидактичну та культурно-естетичну цінність;
♦ використані аерографічні текстури в ілюстраціях відповідають сучасним тенденціям у графічному дизайні;
♦ застосована ефективна навігація при верстці матеріалу, зокрема піктографічна система в рубрикації тощо.

Наголосимо про те, що в мовленнєвій лінії МНП та підручнику з української мови для 5 класу з навчанням угорською мовою послідовно впроваджено компетентнісний підхід, що відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції «Нова українська школа» та показано особливості запровадження наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються в  освітньому процесі. Усі компетентності однаково важливі і взаємопов’язані: елементи, притаманні одній компетентності, впливатимуть на формування інших.

Тексти сучасні, зрозумілі, цікаві, коректні відповідно до віку та психологічних особливостей учнів, відповідають їх навчальним та життєвим інтересам, НЕ несуть застарілої інформації, мають виховне спрямування (наприклад, про лайфхаки, про стріт-арт, про сучасні види спорту й тренування, про кишенькові гроші тощо).

Зауважимо, що спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання і розуміння, висловлення власних думок усно і письмово, критичне та системне мислення, логічне обґрунтування власної позиції; творчість, ініціативність, уміння керувати емоціями, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими людьми.

3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ.
Методичне забезпечення – неодмінний, ще один інструмент для вчителя, особливо для 5 класу НУШ, що стартує цьогоріч.

Інформуємо ВАС про те, що  авторський колектив – Тетяна Гнаткович, Неля  Михайловська, Наталія Ребрик, Єва Борисова – працював якраз над написанням навчально-методичного посібника «Нова українська школа: методика навчання української мови у 5–6 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою на засадах компетентнісного підходу» та за рішенням експертної комісії з української мови  (протокол № 10 від 16.12.2021) отримано  гриф «Схвалено для використання в  освітньому процесі».

Навчально-методичний посібник визнає комплексний і системний підхід до викладання української мови у 5–6 класах з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти, контент якого згодом буде розміщений на сайті ЗІППО.

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОЦІНЮВАННЯ.
Ціннісні орієнтири НУШ визначають навчання й оцінювання – найважливіші елементи освіти, однак оцінювання – не як інструмент контролю знань, а – механізм підтримки. Необхідно розрізняти поточне формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) та підсумкове оцінювання (семестрове, річне). Від правильної організації оцінювання більшою мірою залежить ефективність управління сучасним освітнім процесом.

Поточне формувальне оцінювання здійснюють з метою допомогти учням/ученицям усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання. Структура формувального оцінювання: визначення цілей навчання; узгодження критеріїв оцінювання з учнями / ученицями; виявлення, збір та інтерпретація доказів навчання, зворотний зв’язок; підтримка; усунення прогалин.Технік формувального оцінювання чимало, пропонуємо деякі з них: застосування прийомів зворотного зв’язку, самооцінювання та взаємооцінювання, педагогічне спостереження, аналіз портфоліо. Щодо портфоліо – це добірка учнівських робіт (портфоліо розвитку, демонстраційне портфоліо, тематичне портфоліо, портфоліо проєкту, комбіноване портфоліо), що демонструють прогрес у навчанні й докладені зусилля за певний період навчання.Водночас рекомендуємо техніки із застосуванням карток, піктограм / смайлів,  «5– П» («Пригадай– Підсумуй – Питай – Прокоментуй – Пов’яжи»), кубування, трихвилинна пауза, сигнали рукою, шкалювання  тощо.Формувальне оцінювання – це не просто зміна форми,  це принципово інший підхід до організації системи контролю та оцінювання в освіті: організує освітній процес як максимально адаптований до індивідуальних особливостей, інтересів і потреб кожного здобувача освіти; формує вчителя як творчу особистість, яка усвідомлює особливе соціальне призначення освіти й, головне, готова реалізовувати його в межах своєї педагогічної діяльності. Робота вчителя – розкрити потенціал кожної дитини, а не перевірити її на відповідність певному стандартуОтже, цінність формувального оцінювання в тому, що воно підвищує мотивацію, розвиває вміння вчитися та допомагає учням/ученицям досягати кращих результатів навчання.

Підсумкове оцінювання –  задля отримання даних про рівень досягнення учнями результатів навчання після завершення МНП або окремих освітніх компонентів. Семестрове оцінювання здійснюють з урахуванням різних видів навчальної діяльності, які мали місце протягом семестру, та динаміки особистих навчальних досягнень учня / учениці. Річне оцінювання здійснюють на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Для визначення річної оцінки потрібно враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня / учениці протягом року.Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють лише учневі/учениці, його/її батькам (іншим законним представникам).

Ураховуючи адаптаційний цикл (5 клас), рекомендуємо використовувати в класах із навчанням угорською мовою мотиваційні формули вербального оцінювання учнів/учениць:

  • відтворення: Будь уважним! Говори чіткіше! Спробуй не поспішати! Зосередься, зверни увагу на… . Відповідай конкретніше! Ти вже більше працюєш над собою. Доклади більше зусиль! Я вірю в тебе! Уже краще! Значно краще!
  • розуміння сприйнятого: Значно краще! Щодня тобі вдається все краще! Вітаю з першим успіхом! Я пишаюся тобою! Дуже добре! Досить вдало! Я щиро радію за тебе!
  • застосування знань: Я погоджуюся з тобою! Ти вмієш правильно висловлюватися! Мені приємно бачити твою роботу! Ти вже багато чого вмієш! Як влучно! Чудово! Молодець! Це твоя перемога!
  • вияв творчих здібностей: Дуже задоволена твоєю роботою! Ти маєш особисту думку! Довершено! Зразково! Бездоганна відповідь! Пречудово! Відмінно! Тощо.

Вербальну оцінку пропонуємо реалізовувати й письмово, залишаючи відповідні сталі висловлювання / моделі в зошиті після перевіреного завдання тощо: Уважно перевір це завдання. Спробуй знайти помилку. Потренуйся виконувати таке завдання. Ти швидко вчишся. Ти на правильному шляху. Значно краще. Ідеально виконано. Бездоганно. Чудова ідея. Відмінний результат тощо.

Навчання й оцінювання – нероздільні механізми, а педагогічне оцінювання є одним із найважливіших елементів сучасного освітнього процесу. Від правильної організації оцінювання більшою мірою залежить ефективність його управління.

Subscribe
Повідомляти про
guest
1 Коментар
давніші
новіші найбільше голосів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Nac
Nac
24.09.22 18:46

Є вже школа, де була апробація методики? Впродовж року?

Попередній У закарпатському Карачині проведуть Всеукраїнську літню багатопредметну школу
Наступний Студенти й викладачі УжНУ побували на екскурсії в ужгородському офісі EPAM (фото)