Хто і як здійснює зовнішній педагогічний нагляд (контроль) за закладами освіти у Польщі


Україна невпинно рухається до Європейського Союзу. Для наближення до демократичних стандартів варто здійснювати аналіз європейського законодавства у сфері освіти, включно зі стандартами та механізмами забезпечення її якості, адже це надасть нам цінну інформацію та настанови для покращення системи освіти України.

Декілька важливих аспектів, чому це варто робити.

 • Підвищення якості освіти.

Вивчаючи європейське законодавство, ми можемо дізнатись про найкращі практики та інноваційні підходи забезпечення якості освіти і, відповідно, впроваджувати їх в Україні.

 • Приведення у відповідність до міжнародних стандартів.

Шляхом узгодження з європейським законодавством про освіту Україна може забезпечити відповідність своєї освітньої системи міжнародним стандартам. Це допоможе покращити визнання українських кваліфікацій, спростити українським студентам навчання за кордоном.

 • Поглиблення співпраці з європейськими країнами.

Розуміючи європейське законодавство про освіту, українські освітяни поглиблюватимуть співпрацю з європейськими країнами. Це створить можливості для спільних дослідницьких проєктів, обміну студентами та іншими спільними ініціативами.

 • Сприяння прозорості та підзвітності.

Європейське законодавство про освіту наголошує на прозорості та підзвітності в освітній системі. Вивчаючи його, ми навчимось пропагувати ці цінності в українській системі освіти, що сприятиме покращенню загальної якості освіти.

Тож сьогодні – про здійснення педагогічного нагляду (контролю) за закладами освіти у Польщі, країні, яка з 2004-го року є членом Європейського Союзу.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)?

Відповідно до статті 55 Закону про освіту (Prawo oświatowe), у Польщі педагогічний нагляд (контроль) полягає в:

1) спостереженні, аналізі й оцінюванні перебігу навчального та виховного процесів, а також результатів дидактичної, виховної та опікунської діяльності, іншої статутної діяльності школи та навчальних закладів;

2) оцінюванні стану та умов дидактичної, виховної та опікунської діяльності, а також іншої статутної діяльності шкіл і навчальних закладів;

3) наданні допомоги школам і установам, а також вчителям у виконанні ними дидактичних, виховних і опікунських завдань;

4) спонуканні вчителів до вдосконалення існуючих або впровадження нових рішень у навчальний процес, використовуючи інноваційні програмні, організаційні чи методичні заходи, спрямовані на розвиток компетентностей учнів.

ФОРМИ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Педагогічний нагляд здійснюється з урахуванням:

1) співробітництва органів, що здійснюють педагогічне керівництво, з директорами шкіл і закладів, учителями;

2) створення умов, сприятливих для розвитку шкіл та установ;

3) отримання інформації для забезпечення об’єктивної та повної оцінки навчальної, виховної і опікунської діяльності та іншої статутної діяльності школи, закладу.

Формами педагогічного контролю є:

1) контроль;

2) допомога.

Аналіз літератури та нормативно-правових актів дозволяє виділити дві основні функції педагогічного нагляду:

 • контроль та оцінка;
 • консультаційні послуги та послуги з покращення / консультаційні та допоміжні послуги.

Контрольно-оцінювальна функція в першу чергу стосується:

 • процесу (навчання, виховання, догляду);
 • наслідків (результатів навчання) і стану (умов), в яких відбуваються освітні процеси (забезпечення безпеки, шкільне обладнання, кваліфікація персоналу).

Допоміжна функція, яка полягає в:

 • спонуканні вчителів до пошуку та впровадження інноваційних освітніх рішень та наданні допомоги в реалізації розпочатих заходів.
ХТО ТА ЩО ПІДЛЯГАЄ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)?

Під час здійснення перевірки нагляду підлягають:

1) педагоги, які мають необхідну кваліфікацію для проведення закріплених за ними занять;

2) заклади освіти, зокрема виконання ними основних навчальних програм і календарних навчальних планів;

3) дотримання закладами правил оцінювання, проведення іспитів, положень про обов’язкове навчання;

4) відповідність та виконання статуту школи чи закладу;

5) дотримання прав дитини і прав учня та поширення знань про ці права;

6) забезпечення учнів безпечними та гігієнічними умовами навчання, виховання та догляду.

ХТО ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕВІРКУ?

Педагогічний нагляд за державними та недержавними дитячими садками, школами, іншими освітніми установами, які розташовані на території воєводства здійснює відповідний кураторіум освіти.

Кураторіум освіти є державною установою.

Керівником кураторіуму є куратор освіти, який за дорученням воєводи виконує на території воєводства завдання та повноваження у сфері освіти, визначені Законом та окремими постановами.

За клопотанням куратора освіти воєвода може створювати філії кураторіуму освіти. Керівник філії, за дорученням куратора освіти, може здійснювати педагогічний нагляд (контроль) і видавати адміністративні рішення.

Безпосередньо здійснюють педагогічний нагляд – інспектори (wizytatorzy), працівники кураторіуму освіти та його філій.

ПОВНОВАЖЕННЯ ІНСПЕКТОРІВ

Інспектори, які здійснюють діяльність у сфері педагогічного нагляду, мають право на:

1) доступ до шкіл та установ;

2) доступ до документації, яку веде школа чи заклад щодо ходу навчання, виховання та догляду, організації роботи;

3) доступ до документів школи чи закладу, вчителів, що підтверджують кваліфікацію для ведення закріплених за ними занять;

4) брати участь у засіданні педагогічної ради, повідомивши про це директора школи;

5) доступ як спостерігача до дидактичних, виховних та інших заходів, організованих школою чи закладом;

6) проведення досліджень з метою оцінки ефективності навчально-виховної та опікунської діяльності школи чи закладу.

За результатами проведених заходів інспектори можуть видавати рекомендації директорам шкіл та закладів із зазначенням терміну їх виконання.

Інспектор під час перевірки:

1) достовірно та об’єктивно встановлює факти;

2) збирає необхідні докази, які є підставою для висновків перевірки;

3) забезпечує активну участь директора школи чи іншого навчального закладу в контролі;

4) документує інспекційну діяльність.

Зібрані під час перевірки документи, що підтверджують хід і результати контролю – є актом перевірки.

АКТ ПЕРЕВІРКИ

Інспектор складає акт перевірки, який містить:

1) найменування школи або закладу, його місцезнаходження, ім’я та прізвище директора школи або іншого навчального закладу;

2) найменування та місцезнаходження органу педагогічного нагляду, прізвище, ім’я інспектора, дата видачі та номер доручення на проведення перевірки;

3) дати початку та закінчення перевірки із зазначенням днів перебування у школі, установі;

4) предмет перевірки;

5) опис встановлених фактів, у тому числі виявлених порушень, висновків за результатами проведених перевірок, а також рекомендацій із зазначенням терміну їх виконання;

6) розпорядження про право подання заперечень на висновки, викладені в акті перевірки, керівником школи, закладу;

7) ініціали контролюючої сторони та директора школи чи закладу на кожній сторінці протоколу;

підписи контролюючої особи та керівника школи, закладу, місце і дата підписання протоколу.

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КУРАТОРІУМІВ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ

Куратор освіти, в межах своїх повноважень, виконує такі завдання:

 • здійснює педагогічний нагляд за державними та недержавними дитячими садками, школами, іншими освітніми установами, які розташовані на території даного воєводства;
 • видає адміністративні рішення з питань, визначених Законом;
 • співпрацює з іншими освітніми радами;
 • виконує завдання вищого рівня відповідно до Закону від 14 червня 1960 року щодо:
 • органів місцевого самоврядування – у справах державних шкіл і установ, створених і керованих юридичними та фізичними особами, а також недержавних шкіл і установ;
 • директорів шкіл – у питаннях загальнообов’язкового навчання та обов’язкової освіти, а також у випадках відрахування учнів зі списку здобувачів освіти;
 • реалізує державну освітню політику, а також співпрацює з органами місцевого самоврядування у формуванні та реалізації відповідної регіональної та місцевої освітньої політики, яка відповідає освітній політиці держави;
 • розробляє програми використання коштів для співфінансування підготовки вчителів, виділених з бюджету воєвод, після консультацій із профспілками, які працюють у відповідності до Закону про Раду соціального діалогу (Radzie Dialogu Społecznego);
 • організовує олімпіади, змагання, турніри, інші форми презентації досягнень учнів шкіл у воєводстві;
 • співпрацює з регіональними екзаменаційними комісіями;
 • співпрацює з педагогічними закладами, психолого-педагогічними консультаціями та педагогічними бібліотеками в частині реалізації завдань щодо діагностування потреб у сфері підготовки вчителів;
 • підтримує діяльність у сфері організації іспитів у школах;
 • дає висновки щодо планів роботи державних закладів з підготовки вчителів, за винятком закладів, якими керує міністр, відповідальний за освіту та виховання, міністр, відповідальний за культуру та охорону національної спадщини, міністр, відповідальний за сільське господарство, і міністр, відповідальний за охорону здоров’я;
 • дає висновки щодо організаційних відомостей державних шкіл і установ, за винятком шкіл і установ, керованих міністерствами, щодо їх відповідності положенням;
 • співпрацює з органами місцевого самоврядування у сфері формування та розвитку матеріально-технічної бази шкіл та установ;
 • взаємодіє з уповноваженими органами, організаціями та іншими суб’єктами з питань, що стосуються умов розвитку дітей та молоді, у тому числі протидії соціальній патології, а також може сприяти діяльності цих суб’єктів;
 • контролює та забезпечує організацію дозвілля, передбаченого ст. 92a-92t Закону про систему освіти на території воєводства;
 • координує організацію теоретичного навчання учнів, які є неповнолітніми працівниками;
 • виконує інші завдання, визначені окремими положеннями.
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Орган педагогічного нагляду (контролю) підтримує школи та установи, зокрема щодо:

 • підготовки та оприлюднення на веб-сайті органу аналізу результатів педагогічного контролю, у тому числі висновків перевірки;
 • організації конференцій та нарад для керівників шкіл та установ;
 • надання інформації про важливі питання щодо системи освіти та зміни в законодавстві щодо функціонування шкіл та установ.
ПЛАНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО НАГЛЯДУ

Орган, що здійснює педагогічний контроль, розробляє план педагогічного контролю на кожний навчальний рік з урахуванням висновків педагогічного контролю, здійсненого в попередньому навчальному році та основних напрямів реалізації державної освітньої політики.

У план педагогічного нагляду входять:

 • кількість і тематика запланованих перевірок в окремих типах шкіл і закладів.

Орган, що здійснює педагогічний нагляд оприлюднює план педагогічного контролю шляхом розміщення його на веб-сайті органу педагогічного контролю до 31 серпня кожного навчального року, що передує навчальному року, на який поширюється дія цього плану.

У разі внесення Міністром з питань освіти і виховання змін (протягом навчального року) до основних напрямів реалізації освітньої політики держави, керівник освіти негайно коригує план педагогічного нагляду та оприлюднює його шляхом розміщення на сайті кураторіуму освіти.

Куратор освіти розробляє і до 15 жовтня поточного навчального року подає Міністру, уповноваженому з питань освіти і виховання, результати та висновки педагогічного контролю, проведеного в попередньому навчальному році.

Крім кураторіумів педагогічний нагляд (контроль) здійснюється директорами шкіл, установ. Більше про цю процедуру – у наступних публікаціях.

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПЕДАГОГІЧНОГО НАГЛЯДУ
 • Закон про освіту (Prawo oświatowe ) від 14 грудня 2016 р. – (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
 • Розпорядження Міністра Національної Освіти від 25 серпня 2017 року про педагогічний нагляд (Dz. U. z 2020 r., poz. 1551 z późn. zm.);
 • Розпорядження МОН від 01 вересня 2021 р. про внесення змін до положення про педагогічний нагляд (Dz. U. z 2021 r., poz. 1618);
 • Розпорядження Міністра Національної Освіти від 11 серпня 2017 року про вимоги до шкіл та установ (Dz. U. z 2020 r., poz. 2198);
 • Розпорядження Міністра Національної Освіти від 29 грудня 1998 р. про організацію кураторіїв освіти та правила створення їх філій (Dz. U. z 2014 r., poz. 973 z późn. zm.).

Публікація підготовлена за наданими матеріалами віцекуратора Кураторіуму освіти в Любліні, магістра Пьотра Штепаніка (mgr Piotr Szczepanik).

Марія Сігетій, начальник управління

Державної служби якості освіти

у Закарпатській області

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній "Срібло" та три "бронзи" вибороли закарпатські школярі на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики
Наступний Завтра на факультеті інформаційних технологій УжНУ відбудуться публічні лекції