Директорів мукачівських шкіл призначатимуть по-новому (документ)


Мукачево

24 травня 2016 року рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради затверджено новий Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.05.2016 № 115:


 

У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24  травня 2016                             Мукачево                                      № 115

 

 

          Про  затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів  Мукачівської міської ради Закарпатської області

 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 “Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності”, керуючись ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в:

 1. Затвердити Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівської міської ради Закарпатської області (додається).
 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 22.06.2010 № 133 “Про утворення конкурсної комісії при управлінні освіти”.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління освіти Кришінець — Андялошій К.

 

Міський голова                                                                                 А.Балога

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

24.05.2016 №  115

 

П О Р Я Д О К

призначення на посаду керівників загальноосвітніх

навчальних закладів  Мукачівської міської ради Закарпатської області

 1. Загальні положення

1.1 Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Порядок) визначає механізм  та умови проведення конкурсу на заміщення  вакантних посад керівників навчальних закладів  Мукачівської міської ради Закарпатської області (далі — навчальні заклади).

Порядок розроблено у відповідності до Закону України “Про освіту”, Кодексу Законів про працю України, Порядку призначення на посаду  керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827.

          1.2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою,  має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати  професійні обов’язки.

1.3. Призначення керівників навчальних закладів здійснює управління освіти Мукачівського міськвиконкому за результатами конкурсного  відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку шляхом укладення контракту за попереднім погодженням з виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

1.4. Для проведення відбору претендентів  на заміщення вакантних посад керівників навчальних закладів наказом начальника  управління освіти Мукачівського міськвиконкому утворюється конкурсна  комісія  у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

До складу конкурсної комісії   входять   представники Мукачівської міської ради, виконавчого комітету Мукачівської міської ради, управління освіти Мукачівського міськвиконкому,  педагогічного колективу, громадського об’єднання  батьків учнів (вихованців) навчального закладу та громадського об’єднання керівників навчальних закладів міста (в разі наявності такого). До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу  можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань.

 

 1. Умови проведення конкурсу

 

2.1.  Умови  проведення конкурсу в управлінні освіти Мукачівського міськвиконкому з урахуванням вимог цього Порядку визначаються начальником управління освіти, який призначає на посади та звільняє з посад керівників навчальних закладів.

Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ управління освіти Мукачівського міськвиконкому. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу оголошується в разі:

 •           утворення нового навчального закладу;
 •           наявності  вакантної посади керівника навчального закладу;
 •           прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

2.2. Кандидата на посаду керівника навчального закладу визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного відбору.

2.3. Конкурсний відбір складається з етапів:

 •            оголошення управлінням освіти Мукачівського міськвиконкому  конкурсу на посаду керівника навчального закладу;
 •           формування складу конкурсної комісії;
 •           подання документів претендентами на посаду керівника навчального закладу;
 •           відбір претендентів на посаду керівника навчального закладу;
 •           надання конкурсною комісією висновку щодо  результатів конкурсного відбору.
 1. Оголошення про проведення конкурсу

           3.1. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття  рішень, назалежності, об’єктивності та обгрунтованості  рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів  на зайняття вакантної посади керівника начального закладу.

3.2 Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, веб-сайті управління освіти Мукачівського міськвиконкому та  навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту) не пізніше ніж за місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місцезнаходження навчального закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу;
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститись додаткова інформація , що не суперечить законодавству.

 1. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

           4.1.Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може  становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

4.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної

комісії управління освіти Мукачівського міськвиконкому такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, встановленого взірця (додається);

–  особовий листок з обліку кадрів;

–  фотокартку розміром 4х6 см;

– копію паспорта (1,2,3,11,12 стор.);

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

– копію трудової книжки;

– копію війського квитка (для військовозобов’язаних);

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою чинним законодавством;

– згоду на обробку персональних даних;

– мотиваційний лист довільної форми;

–  перспективний план розвитку  навчального  закладу в короткостроковій  (строком на один рік) та довгостроковій  (строком на п’ять років) перспективах, у якому повинні бути чітко відображені  заходи, що вживатимуться претендентом для підвищення ефективності   діяльності навчального закладу;

Претендент, який подає документи, відповідає за  достовірність поданої ним інформації.

4.3. Особи можуть подавати додаткову  інформацію  стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації та ін.);

4.4. Претендент має право:

відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це конкурсну комісію письмово;

зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.

4.5. Забороняється вимагати відомості й документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

4.6. Не допускається невмотивована відмова у допуску  до участі у конкурсі.

4.7. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням  конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються.

4.8. Подані документи і матеріали конкурсної комісії  зберігаються в

управлінні освіти Мукачівського міськвиконкому.

 1. Проведення конкурсного відбору

           5.1. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше як двох претендентів на одну ваканту посаду.

5.2 За наявності лише одного претендента на вакантну посаду конкурс не проводиться. Конкурсна комісія може рекомендувати такого претендента на посаду керівника навчального закладу в разі подання ним повного пакета документів, що відповідають умовам конкурсу або прийняти  рішення  про  проведення  повторної конкурсної процедури за умовами цього Порядку.

5.3.Засідання конкурсної комісії вважається правочинним,  якщо на ньому присутні  не менше  двох третин   її складу.      Рішення конкурсної комісії   приймається на її засіданні більшістю голосів  присутніх членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів   вирішальним є голос голови комісії.

5.4. Рішення  конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.5. Конкурсний відбір полягає в:

 •            поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;
 •            поданні претендентом мотиваційного листа  і перспективного плану розвитку навчального закладу на 1 (один) та 5 (п’ять) років  та проведенні ним відкритої публічної презентації;
 •            вивченні  конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу;
 •           заслуховуванні конкурсною комісією публічних презентацій претендентів;

5.6. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватись  більше як п’ять робочих днів.

5.7. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня  після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу надає претендентам  та управлінню освіти міськвиконкому висновок щодо результатів конкурсного відбору.

          Кожен претендент може надати обгрунтовані заперечення щодо висновку  до управління освіти міськвиконкому, не пізніше  ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

5.8. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених  у пункті 5.8 цього Порядку, не раніше  ніж через п’ять робочих днів та не пізніше  ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання  управління освіти міськвиконкому укладає конракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.9. Конкурсний відбір визнається таким, що  не відбувся, в разі, коли:

 •           відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 •           жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 •           конкурсною комісією не визначено переможця.

Підставою для визнання конкурсного відбору  таким , що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

5.10. Результати конкурсного відбору оприлюднюються  в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті  управління освіти Мукачівського міськвиконкому та навчального закладу (в разі наявності такого  веб-сайту).

 

Заступник міського голови,                                                            О.Галай

керуючий справами

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній В Ужгородському торговельно-економічному коледжі креативно викладають складні навчальні дисципліни (фото)
Наступний У Мукачівському аграрному ліцеї вшанували пам'ять закарпатського письменника Василя Фенича